Mai dátum
szeptember
15
Pályázat Intézményvezető beosztás ellátására.

Emberi Erőforrások Minisztere
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
alapján
pályázatot hirdet
Kisgyőri Általános Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.29 – 2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj Zemplén megye, 3556 Kisgyőr, Dózsa György utca 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi végzettségi szintű tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástóleltiltás hatálya alatt
  megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörbe kinevezhető
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • hiánypótlásra pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. január 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rivnyák Józsefné nyújt, a 06-46/795-215-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Selyemrét út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: (KLIK/048/13972-1/2017.), valamint a beosztás megnevezését: Kisgyőri Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ (3527 Miskolc, Selyemrét út 1.) címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Kisgyőri Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 02.

EFOP-4.1.3-17

Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0739

szechenyi_2020_logo_fekvo_color_gradient_CMYK

 • a kedvezményezett neve:
  KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
 • a projekt címe:
  Pedagógiai megújulás a Kisgyőri Általános Iskolában
 • a szerződött támogatás összege: 12.000.000 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása:

A „Pedagógiai megújulás a Kisgyőri Általános Iskolában” című projekt célja az iskola hiányosságainak javítása, a fejlesztendő területek innovációja, melyek nem egymástól függetlenül vannak jelen, hanem strukturális rendszert alkotnak, melynek elemei:
– Egészséges életmód, Környezeti nevelés: A két terület fejlesztése érdekében továbbképzéseket valósítunk meg a tanárok számára, akik alkalmassá válnak a nevelési programban rögzített tervek szakszerű megvalósítására és kibővítésre. A diákok részére erdei iskolát és egészségnapot szervezünk.
– Idegen nyelv oktatásának fejlesztése: Eszközök beszerzésével és programokkal biztosítjuk a nyelvi oktatás színesítését, kibővítését, interaktívabbá tételét.
– Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése: Ennek érdekében tanárainknak mentorálással kapcsolatos továbbképzést, a diákoknak pályaorientációs programot, a szülők részére pedig családi napot kívánunk megvalósítani.
– Konfliktuskezelés: A felső tagozatos gyermekek között fellépő agresszió- és konfliktuskezelési problémák enyhítésére 2 tevékenységet kívánunk megvalósítani. A diákoknak szóló tréning során 2 csoport (15-15 fő) 5-5 alkalom során sajátítja el a társas kompetenciáinak fejlesztésén keresztül az alternatív vitarendezési módszereket. A témakörhöz társított továbbképzést 2 tanárunk részére kívánjuk biztosítani, ennek során elsajátítják a megfelelő metodológiát, melynek segítségével megjelennek az iskolai konfliktusokat szakértőként kezelni tudó személyek.
– Szaktárgyi továbbképzés: Az oktatási színvonal emelése érdekében a tanári kar tagjainak erkölcstan tárgyú továbbképzést, valamint IKT tantárgyi felhasználásra vonatkozó továbbképzést tervezünk.

 • a projekt befejezési dátuma: 2015. 10. 31.
 • projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0739

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA